Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Livscyklusvurdering

Projektet har haft til hensigt at påvise miljøfordele ved danskproducerede tækkematerialer, som hidtil ikke har været undersøgt

Rapporten dokumenterer projektet ”Miljøfordele ved stråtag belyst gennem livscyklusvurdering til fremme af brugen af dette økologiske tag i nybyggeri”.  Projektet er finansieret af videnkuponmidler bevilget af Styrelsen for Forskning og Innovation. Projektet er gennemført af Teknologisk Institut.

Det forventes, at projektet vil være med til at øge kendskabet til og interessen for stråtag som en del af et moderne, dansk, klimavenligt og bæredygtigt byggeri.

I nærværende rapport anvendes livscyklusmetodikken til at lave en miljøvurdering af fire forskellige tagkonstruktioner:

  • Stråtagskonstruktion med danske tagrør
  • Stråtagskonstruktion med tagrør importeret fra Kina
  • Stråtagskonstruktion med dansk tække - miscanthus 
  • Traditionel tegltagskonstruktion.

Hovedkonklusioner
Projektet har påvist, at der er miljøfordele forbundet med at vælge stråtaget som tag.

Produktionen af tagrør og tækkemiscanthus har således en væsentlig lavere udledning af drivhusgasser i forhold til produktionen af de materialer,  der anvendes til et traditionelt tegltag.

Tagrør har ligeledes en positiv indflydelse på de vådområder, hvor de gror  naturligt, og hvor et optag af nitrat og fosfat i vækstperioden er med til at afhjælpe problemer med eutrofiering, som kan forsage forøget algevækst og iltsvind.

Tagrør der importeres fra Kina har, forventeligt, et stort energiforbrug forbundet med transporten til Danmark , men i beregningerne af bidragene til klimaforandring, som følge af udledning af drivhusgasser, opvejes disse transportbelastninger af optagelsen af kulstof fra atmosfæren under plantens vækst.

Rapporten i sin fulde længde kan læses her